Prezentare Proiect “Romania Acasa – Diaspora Start Up”

 

Camera de Comerț și Industrie Brașov implementează, în calitate de beneficiar, proiectul “România acasă – Diaspora Start Up” – ID 107619, co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi, Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor, Prioritatea de investiții 8.iii: Activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare, Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană, contract: POCU/89/3/7/107619.

 

Proiectul are în vedere dezvoltarea competențelor antreprenoriale pentru 200 de persoane din Regiunea de Dezvoltare Centru în vederea încurajării antreprenoriatului și a ocupării pe cont propriu prin stimularea înființării a 26 de noi întreprinderi cu profil non agricol în zona urbană și crearea a 52 de noi locuri de muncă. Cele 26 de firme care se vor înființa vor primi o alocare financiară individuală de cca. 30.769 euro pentru a-și finanța planurile de afaceri selectate.

 

Grupul țintă al proiectului vizează un număr de 200 de persoane, cu vârsta peste 18 ani, cu reședința sau domiciliul în unul dintre cele 6 județe ale Regiunii de Dezvoltare Centru, care intenționează să înființeze o afacere non agricolă în mediul urban în scopul creării de noi locuri de muncă, posedă cetațenia română, fac dovada domiciliului sau rezidenței în străinătate în ultimele 12 luni și demonstrează experiența antreprenorială.

 

Acest proiect îsi propune crearea condițiilor propice antreprenoriatului în rândul persoanelor fizice peste 18 ani din Regiunea de Dezvoltare Centru, care îndeplinesc cumulativ condițiile impuse. Prin participarea la acest proiect, grupul țintă va avea posibilitatea de a investi în România prin punerea în practică a abilităților și cunoștințelor dobândite în străinatate, cu scopul de a crea o valoare adaugată semnificativă pentru comunitatea în care decid să își desfășoare activitățile antreprenoriale și să contribuie la bunăstarea economică și socială a țării. Alt element central al proiectului îl reprezintă dezvoltarea durabilă, în sensul promovării și integrării unor măsuri concrete atât în programele de formare antreprenorială prevăzute în cadrul proiectului, cât și ulterior în gestionarea afacerilor ce vor fi înființate și finanțate.

 

Etapele de desfasurare a programului:

In cadrul schemei de antreprenoriat, exista trei etape cadru de implementare:

Etapa I – Formare antreprenorială

In cadrul acestei etape beneficiarul contractului de finantare va selecta cel putin 200 de persoane care să participe la programe de formare profesională cu module teoretice și practice în perioada februarie-mai 2018, în cadrul a circa 11 grupuri de curs a câte 20 de persoane.

Dintre cele 200 de planuri de afaceri rezultate la finalul cursurilor, minimum 26 de planuri vor trebui aprobate pentru a fi finanțate. Durata de implementare a acestei etape este de maximum 12 luni de la data de începere a proiectului.

Etapa a-II-a – Implementarea planurilor de afaceri

După înființare, întreprinderile nou create trebuie să-și continue activitatea pentru o perioadă de minimum 18 luni, dintre care minim 12 luni în etapa a doua.

Toate plățile aferente înființării și funcționării întreprinderilor nou create trebuie efectuate în cadrul primelor 12 luni de funcționare.

În perioada ulterioară de sustenabilitate (minim 6 luni), se va asigura continuarea funcționării afacerii și menținerea locurilor de muncă nou create. Durata de implementare a acestei etape este de maximum 18 luni de la data finalizării primei etape.

Etapa a-III-a – Monitorizarea funcționării și dezvoltării afacerilor finanțate

În această etapă se va urmări atingerea tuturor obiectivelor și indicatorilor asumați prin proiect.

Durata maximă de implementare a acestei etape este de maximum 6 luni de la data finalizării celei de-a doua etape cadru.

Metodologia de selectie a grupului tinta :

Selecția grupului țintă de până la 200 de persoane se va face pe baza unei metodologii detaliate în vederea participării la programul de formare antreprenorială.

Mai multe detalii sunt disponibile în cadrul secțiunii Inscriere.